Vodio rasvjeta na stropu

Moderna voðena rasvjeta u nu¾di koristi se u oblicima, kada rasvjeta u uspjehu nestanka struje ili drugih kvarova prestaje raditi. U Poljskoj se radi o velikom broju normativnih akata i posebnih normi koje reguliraju sva pitanja koja se izravno odnose na projektiranje, instaliranje i nadzor opreme za rasvjetu u sluèaju nu¾de.

Dr Farin ManDr Farin Man. Učinkovite pilule za mršavljenje

Vrste rasvjeteVrijedi spomenuti na poèetku da prema najnovijoj normi PN-EN 13201, rasvjeta u nu¾di je zapravo opæi pojam za nekoliko razlièitih vrsta rasvjete.Najpopularnije metode osvjetljenja su:- rasvjeta u nu¾di- osvjetljenje komunikacijskih cesta- osvjetljenje otvorenog prostora- osvjetljavanje zone visokog rizika

Glavni zadaci hitne rasvjeteHitna rasvjeta ima iznimno va¾nu funkciju, prije svega u sluèaju nestanka struje u rasvjetnim tijelima, koja se nalaze u osnovnim instalacijama rasvjete. Izuzetno va¾nu ulogu u sada¹njoj èinjenici ima to ¹to se svaka rasvjeta za rasvjetu svjetiljki mora napajati iz takvih izvora koji su neovisni o osnovnom napajanju. Moderna LED rasvjeta u sluèaju nu¾de trebala bi biti na prvom mjestu nakon hitne rasvjete i rasvjete u sluèaju nu¾de. Va¾an zadatak rasvjete u nu¾di, kao ¹to je lako pogoditi, jest rijeè za najdu¾u moguæu sigurnost u sluèaju kvara primarnog izvora napajanja.Rasvjeta u sluèaju nu¾de izlazi iz 3 vrste rasvjete. Razlog je, naravno, osvjetljenje puta za bijeg, koji bi trebao osigurati najvi¹u razinu sigurnosti kada napu¹tate trenutnu lokaciju. Velik je èiniti kao najidealnije uvjete vizije, koji su omoguæili da se identificiraju i kada se stvarno koriste putovi bijega. Iznimno va¾na funkcija ovdje je i sama lokacija nu¾ne rasvjete, te upotreba posebne vatrogasne i sigurnosne opreme.

Gdje se koristi rasvjeta u nu¾diLED rasvjeta u sluèaju nu¾de trebala bi se davati u svakoj zgradi u kojoj nagli gubitak napona mo¾e stvoriti prijetnju zdravlju, ¾ivotu i okoli¹u. Ova rasvjeta treba koristiti u takvim stanovima, gdje gubitak napona mo¾e prouzroèiti veliku materijalnu ¹tetu. Takve prostorije treba snabdijevati s energijom svakih nekoliko neovisnih izvora energije. Izuzetno va¾nu ulogu igra i hitno ukljuèivanje rasvjete u nu¾di. U Poljskoj postoje posebni propisi koji vrlo precizno definiraju gdje bi se trebala povezati profesionalna rasvjeta u sluèaju nu¾de. Postoje, dakle, takve sobe kao:- kino- kazali¹ta- filharmonije- sportske dvorane (za vi¹e od 300 osoba- sobe za auditorij- zabavni sadr¾ajiHitna rasvjeta takoðer bi trebala biti izlivena u svim izlo¾benim prostorima i mjestima s povr¹inama iznad 1000m2. Prema propisima, rasvjeta u nu¾di trebala bi se dodatno nalaziti u zgradama kolektivnog boravka, koje su definirane za vi¹e od 200 ljudi. Vrijedno je spomenuti i plus i èinjenicu da se nu¾na rasvjeta vraæa u gara¾ama, koje su osvijetljene samo umjetnim svjetlom.

Najpopularnija rasvjeta na trguNa domaæem tr¾i¹tu, evakuacijska rasvjeta, u kojoj su se izvori svjetlosti u konstrukciji LED dioda s vrlo visokom uèinkovito¹æu rasvjete, u ovoj fazi bavili mnogo te¹kim ugledom. Danas mo¾ete preuzimati obje verzije ureðaja namijenjenih izravnoj gradnji, a takoðer i dodatnu opremu za monta¾u u strop ili skrivenu. Usmjerene svjetiljke i nove svjetiljke takoðer su vrlo te¹ke.