Uredski softver na engleskom jeziku

IT sustavi u posljednjem svijetu sve vi¹e dobivaju na popularnosti. Zahvaljujuæi njima, moguæe je optimizirati uèinkovitost tvrtke i olak¹ati praksu prodajnih ciljeva.Informacijski sustavi izraðuju i koriste podatke pomoæu raèunalnih tehnika.

Svaki IT sustav osigurava se iz sljedeæih komponenti:1. Hardverski sloj - raèunala koja prikupljaju, prenose i vrednuju podatke.2. Softver - posebno razvijeni sustavi koji podr¾avaju odreðeni element poslovanja tvrtke.3. Osoblje za servisiranje - potrebno je jesti ovu akciju i uzeti nove funkcionalnosti.4. Podatkovni sloj - baze podataka za te operacije i procese, omoguæujuæi projektima da rade u softveru.

Trenutno razlikujemo nekoliko klasa IT sustava:- sustavi koji podr¾avaju upravljanje procesima- sustavi za upravljanje resursima- centri za usluge kupcima- centri za pru¾anje usluga poslovnim korisnicima- sustavi planiranja raspodjele resursa- sustavi upravljanja lancem opskrbe.

Sustavi se razlikuju po stupnju slo¾enosti. Tako mogu ¾ivjeti lagana rje¹enja za mlade tvrtke s nedovoljno razvijenim postupcima.Rje¹enja za korporativne klijente mogu biti vrlo sofisticirana i potrebna im je posebna implementacija u uredu. Moguæe su i djelomiène prilagodbe vlastitim uvjetima poznatog branda.Organizmi se poslu¾uju u razlièitim konfiguracijama, omoguæujuæi tvrtkama da fleksibilno izaberu ponudu.Neki od njih otvaraju vlastitu infrastrukturu na kojoj djeluje cijelo tijelo. Bit æe prisutan kako bi se izbjegli problemi s izgradnjom i integracijom sustava.

Novi pokret u metodama ¾eli izvrsnu fleksibilnost ponuðenih proizvoda. Zahvaljujuæi tome, krajnji korisnik plaæa samo za odreðene funkcionalnosti dostupne iz ¹irokog raspona moguænosti. Svaki fragment mo¾e postojati neovisno dodan i reduciran iz va¾nog dijela sustava.Istra¾ivanje tr¾i¹ta pokazuje da implementacija IT sustava uzrokuje veliko poveæanje uèinkovitosti poduzeæa.Glavna pobolj¹anja zabilje¾ena su u raèunovodstvenim uslugama, upravljanju skladi¹tima, protoku dokumenata, arhiviranju rezultata i zadovoljstvu s vi¹e razine usluge korisnicima.

IT sustavi nude velike moguænosti za slanje i promjenu podataka koji znatno nadma¹uju uobièajene poslovne procese. Razvoj IT tehnologije zajedno s debljim tro¹kovima rada i opreme ponavlja se kao popularna buduænost IT sustava.