Ukupna kazna

Postoji trenutak u kojem se fiskalna jela zahtijevaju po zakonu. Tu su i iste elektronièke institucije koje osiguravaju registraciju prihoda i iznos poreznog duga od prodaje na veliko. Za njihov manjak, vlasnik tvrtke je da su ka¾njeni sa znaèajnom novèanom kaznom koja dobro nadma¹uje njegovu dobit. Nitko ne ¾eli riskirati inspekciju i novèane kazne.Ponekad se sve svodi na èinjenicu da se tvrtka vodi u ogranièenom prostoru. Poslodavac se podudara s na¹im rezultatima na internetu, dok ih èasopis uglavnom skladi¹ti tako da je jedini slobodni prostor posljednji, gdje se smatra stol. Financijski ureðaji su nu¾ni kao iu uspjehu butika s velikim komercijalnim prostorom.To se ne razlikuje u sluèaju ljudi koji su stacionarni. Te¹ko je zamisliti da se vlasnik kreæe s glomaznom blagajnom i o¹trom pozadinom potrebnom za njegovu savr¹enu uporabu. Na tr¾i¹tu su jeftini, prijenosne blagajne. To su male velièine, sna¾ne baterije i lagana usluga. Izgled je slièan terminalima za servisiranje ugovora o zajmu. On stvara isti pristup na visokoj razini za rad u tlu, na primjer, kada moramo otiæi do kupca.Financijski ureðaji takoðer su va¾ni za pojedinaène kupce, a ne samo za vlasnike. Zahvaljujuæi raèunu koji je izdan, korisnik mo¾e podnijeti prigovor na kupljenu uslugu. U okviru ovog fiskalnog dokumenta jedini je dokaz na¹e kupnje. Iznad potvrde da poslodavac provodi dobar dio zakona i plaæa porez na distribuirane èlanke i pomoæ. Ako imamo moguænost da su financijski ureðaji u butiku iskljuèeni ili su u stanju mirovanja, mo¾emo obavijestiti ured koji æe pokrenuti odgovarajuæe pravne korake prema vlasniku. Stoga se suoèava s velikom novèanom kaznom i, sve vi¹e, èak i suðenjem.Blagajne takoðer poma¾u poduzetnicima da provjere korporativne financije. Na kraju svakog dana tiska se dnevno izvje¹æe, a na kraju mjeseca mo¾emo ispisati cijelu izjavu, koja æe nam pokazati toèno koliko je na¹ prihod. Zahvaljujuæi tome, lako mo¾emo provjeriti je li netko od osoblja prevario na¹ novac ili je jednostavno na¹ problem koristan.

Ling Fluent

Pogledajte najbolje blagajne