Uklanjanje pra ine

Sustavi za usisavanje pra¹ine koriste se gotovo svugdje gdje postoji zagaðenje radnih mjesta suhom pra¹inom s vrlo finim èesticama. Tehnolo¹ko uklanjanje pra¹ine ove varijante uzima se prije svega u podruèju energije, keramike, zavarivanja, metala, drva, lijekova i hrane. Najèe¹æe kori¹teni alat za uklanjanje pra¹ine je tzv.

Piæe iz prvih problema koji se mogu naæi u industrijskim postrojenjima je pra¹ina koja se javlja u vrijeme svih vrsta proizvodnih procesa.Ovo opra¹ivanje se javlja prije svega kao rezultat obrade drugog naèina proizvoda ili tijekom lijevanja ili premje¹tanja rasutog materijala.Na¾alost, nastala pra¹ina je mnogo ¹tetna ideja za ljudsko zdravlje. ©to su mlaðe pra¹ine va¾nije njihova ¹tetnost. Vrlo su neki peludi otrovni i èak kancerogeni.Od danas se ne zna da velika pra¹njavost prostorije zaposlenika mo¾e biti prilika i za zdravstvene probleme kao i za profesionalne nedostatke. Samo iz ovog faktora, tako je va¾no odvratiti zrak.

Da bi sustavi za ekstrakciju pra¹ine bili uèinkoviti, treba koristiti lokalne ispu¹ne plinove. Pojavljuju se prvenstveno u ko¾i samonosivih ruku, odoja ili poznate vrste nape, koje se nalaze blizu izvora emisija oneèi¹æenja.

Redovito je potrebno osigurati uklanjanje svih vrsta nakupina pra¹ine. Time se sprjeèava prijenos pra¹ine i trzanje. Kada se sloj pra¹ine postavi posebno na tlo u proizvodnoj hali, treba koristiti industrijske usisivaèe, jer nakupljanje pra¹ine oko opreme predstavlja ozbiljnu prijetnju.Ono ¹to je jo¹ uvijek iznimno vrijedno, instalacija za sakupljanje pra¹ine ne smije ni u kojem sluèaju akumulirati elektrostatièke naboje, jer prijeti da æe ko¾a i po¾ar biti uèinjeni.

Osim toga, morate spomenuti i nepropusnost spojeva u izgradnji. Treba znati da bilo kakvo curenje uzrokuje izlazak pra¹ine izvana i time smanjuje uèinkovitost uklanjanja pra¹ine.