Transportna koenica

Pu¾ni transporteri, koji se nazivaju i transporteri, obièno se koriste kao alati za transport i raspodjelu rastresitih materijala. Smatramo da jede u gotovo svim postrojenjima koja proizvode suhe mje¹avine, ali ne samo. Mjesta u kojima hranitelji nailaze na svoju sudbinu je svakako mnogo i nemoguæe ih je sve nabrojati.

ci-prime.eu Cideval PrimeCideval Prime - Učinkovite kapi za mršavljenje bez štetnog zdravlja i uma!

Vijèani je dovodni ureðaj napravljen za transport raznih pra¹ina, od vrlo finih do zrnastih s visokom granulacijom. Zahvaljujuæi tome, njegovo je ispunjenje vrlo ¹iroko. Dodatno, dodatna prednost ovog pristupa je èinjenica da se transport tih pra¹ina mo¾e odvijati iu stanju kada je takoðer pod odreðenim kutom.

Postoji podjela vijèanih transportera za transportne trake. Prvi od njih predstavlja veæu sposobnost i - kao rezultat - veæu uèinkovitost. ©to se tièe transportera, njihova velika prednost je èinjenica da idu na klupe do transportera, ¹to je nu¾no u obliku kada je potrebno kontrolirati rutu transporta.

Prilikom projektiranja pu¾nih transportera va¾no je u svakom sluèaju uzeti u obzir produktivnost po satu. Ispravno odabrani proizvodi i specifièna konstrukcija jamèe dugi vijek trajanja i pouzdanost, èak i ako se prenose te¹ki abrazivni materijali.

Velik je, meðutim, da su pu¾ni transporteri napravljeni prema uputama koje je dao korisnik. Osobito je va¾na duljina i velièina ureðaja, ali i polo¾aj ulaza i izlaza i odreðivanje kuta nagiba. Èesto se ojaèane verzije dodavaèa postavljaju zbog alata u posebno te¹kim uvjetima.

Zainteresirani je veliki raspon podruèja na kojima se mo¾e koristiti hranilica. Takoðer je va¾no otkriti ih u betonarama, u peæima za grijanje kada i u prehrambenoj industriji. Vrlo èesto se meðu njima tijekom prerade ¾itarica dobiva, na primjer, da ga potra¾e ili oèiste. Uzgajatelje pu¾a takoðer ¾estoko koriste uzgajivaèi koji mije¹aju i hrane ¾ivotinjama suhu hranu.