Transport upravljanje skladi tem i komunikacija

U eri privr¾enosti ogromnog mjesta vanjskom izgledu, mnogi ljudi preuzimaju neke od predlo¾enih mjera njege ili korektivnih tretmana. Kosa je posebno va¾na za mnoge ¾ene, stoga popularnost lijeèenja povezanih s njima.

Nijedna osoba nije vlasnik guste, jake, duge i sjajne kose ili obièno nema dovoljno strpljenja da èeka dok ne naraste na pravu duljinu. Svakodnevna njega ne daje tako velik uèinak i stoga se naèin dobivanja kose jo¹ radosnije koristi. Vrijedi znati da je sigurno, ne uzrokuje tugu, takoðer je potpuno neinvazivno. Zahvaljujuæi tome, va¹a vlastita kosa mo¾e biti i veæa za nekoliko desetaka centimetara. Ako smatramo da nam je potrebna promjena, vrijedi koristiti sredinu u najbr¾em frizerskom salonu. ©to je toèno produljenje na¹ih niti?

Dakle, koliko æe centimetara biti pro¹ireno, ovisi prvenstveno o svakoj vrsti i strukturi na¹e kose, njihovoj duljini, ali i od tog kroja. Metode prièvr¹æivanja umjetne ili prirodne kose su prilièno velike i razlikuju se u kori¹tenom materijalu ili tvari. Kosa se mo¾e prièvrstiti, na primjer, s bakrenim rukavima, koja æe nakon ugradnje postati gotovo nevidljiva, pa je takoðer va¾no da se pomoæu aluminijskih prstena pravilno prièvrste za klijentovu boju kose. Èesto se postavlja i hipoalergeni vosak koji se prilagoðava normalnoj boji kose. Iz serije, nova tehnika se sastoji u kori¹tenju ureðaja za grijanje, koji se koristi za prièvr¹æivanje ljuske s umjetnom kosom na normalnu kosu. Iskusni frizer pomoæi æe vam odabrati pravu metodu i, osim toga, du¾inu va¹e kose. Naravno, ovu vrstu kose valja pravilno paziti. Iznad svega, ¾elite kupiti èetkicu koja vam neæe povuæi kosu, samo lagano zapletati. Kosu treba prati toplom vodom, ne trljati, ne prati ih kru¾nim pokretima, a nakon ispiranja ¹ampona, èe¹ljati ih prstima.