Tkanine

Prilikom odreðivanja nabave industrijskih kolektora pra¹ine, vrijedi znati da postoje neki tipovi takvih kolektora. Prvi niz industrijskih kolektora pra¹ine su komore za talo¾enje. Prisutni su sakupljaèi gravitacijske pra¹ine. Èestice pra¹ine koje dospiju u prostoriju takvog sakupljaèa pra¹ine, pod utjecajem gravitacijske sile, ulaze u pojedinaèno dno kolektora pra¹ine, a oèi¹æeni plin, koji je ljep¹i, lako se ispu¹ta s vrha takvog sakupljaèa pra¹ine. Va¾an nedostatak ovog standarda sakupljaèa pra¹ine je moguænost uklanjanja vruæe pra¹ine.

Jo¹ jedna vrsta ekonomskih kolektora pra¹ine su inercijski kolektori pra¹ine. Odlikuju ih èinjenica da su takvi ureðaji jednostavni u okviru i stvaraju znatno pojednostavljenu konstrukciju. Meðutim, imajte na umu da njihova uèinkovitost nije te¹ka. Tako u veæim proizvodnim pogonima ne rade.Separatori filtera su razlièite vrste. Filtrirajte spremnike pra¹ine u suvremenom naèinu rada, da se oneèi¹æeni plin provodi odgovarajuæim tkaninama. U trenutnom zagaðenju vijeæe ostaje na tkanini, a oèi¹æeni plin teèe dalje. Takve kolektore pra¹ine karakterizira vrlo te¹ka uèinkovitost. Zato se okupljaju u punije proizvodne pogone.Va¾no je napomenuti da je ekstrakcija industrijske pra¹ine nezamjenjiva u svakoj radnoj kuæi u kojoj se oslobaðaju svi zagaðivaèi zraka. Vrijedno je imati èinjenicu da su takvi industrijski sakupljaèi pra¹ine posebno daleko i da trebamo prilagoditi na¹ sakupljaè pra¹ine prirodi rada kod kuæe. Dakle, proèitajmo o odgovarajuæim parametrima takvih sakupljaèa pra¹ine, kako bismo konaèno odluèili koliko bismo trebali odluèiti. Vrste kolektora pra¹ine razlikuju se prvenstveno s uèinkovito¹æu èi¹æenja. Stoga æe ovi kolektori pra¹ine, koji su malo va¾niji sa stabilno¹æu, biti puno aktivniji. Tvrtka industrijskih sakupljaèa pra¹ine je takoðer va¾na. Vrijedi koristiti iskusne tvrtke koje uzimaju dobra mi¹ljenja. Sigurno neæemo biti razoèarani u ovom sustavu na industrijskom sakupljaèu pra¹ine koji smo kupili.