Tehnieko stanje automobila mi je poznato

Toèno odreðivanje velièine i izgleda optereæenja neophodno je za analizu tehnièkog stanja opreme, izbor materijala, navoðenje uzroka nastale ¹tete ili tezu o promjenama i njezi.

U odnosu na gore navedeno koristimo numerièke metode za precizno odreðivanje razine optereæenja, ukljuèujuæi i metodu konaènih elemenata (MKE.Metoda konaènih elemenata mo¾e se primijeniti i na statièke i na djelotvorne elemente. U dinamièkim pitanjima, va¾no pitanje je, na primjer, brzina promjene optereæenja, trenje i medijski tijekovi. Mre¾na izraèunavanja takoðer se koriste u odreðivanju uzroka kvarova i o¹teæenja.Tipiène analize koje se odnose na izraèune mjerenja odnose se prvenstveno na:- provjera stanja naprezanja i deformacija radi utvrðivanja kritiènih mjesta,- prilagodba oblika u planu za smanjenje intenziteta strukture,- provjera uzroka ¹tete i njihov utjecaj na poslovanje,- modeliranje odljevaka i tokova.Osim toga, raèunanje nereda pamti mnogo te¾e mjesto u pomorskom sektoru. Prilikom projektiranja plutajuæe ili potopne konstrukcije, detaljna FEM analiza njihove trajnosti i drugih karakteristika se zaustavlja rje¹enjem za udobna i dobra rje¹enja.Najbolje je zadovoljiti poèetne analize u poèetnoj fazi projekta. To æe vam omoguæiti da sprijeèite pogre¹ke u daljnjem dizajnu. Najva¾niji element izraèuna je utvrðivanje neposredne èvrstoæe projektirane konstrukcije. I u cjelini iu osjetljivim èvorovima. Proraèuni mjerenja takoðer se koriste za odreðivanje èvrstoæe na zamor.U posljednjih nekoliko godina do¹lo je do revolucije u kalkulacijama nereda i postupno se prodaje od nedopustivosti lokalnog izgleda materijala. U ugovoru s posljednjim, moguæe je predvidjeti ekstremna iskustva i za¹tititi vodene katastrofe koje se mogu dogoditi. U tijeku je rad na razvoju standarda za minimiziranje ¹tete uzrokovane tijekom sudara. Ogroman razvoj u izraèunu nereda iniciran je projektima EU "Te¾e" i "Ciljevi". Kori¹tenje mjernih izraèuna je jo¹ veæe.