Softver za proizvodnu tvrtku

U potrazi za idealnim softverom za tvrtke, vrijedi dati mi¹ljenje o ideji da je ERP Optima rad Krakowove tvrtke Comarch. Comarch ERP Optima program je lijep alat za malu djecu i mala poduzeæa koja olak¹avaju upravljanje kljuènim podruèjima za njih. Osim modula za raèunovodstvo i ljudske resurse, kao i obraèun plaæa, softver ima i komercijalne i skladi¹ne module koji su idealni za odjel prodaje i logistike.

potvrdaOvaj se program vjerojatno mo¾e pohvaliti, meðu ostalima posjeduje potvrdu o suradnji s Zakonom o raèunovodstvu. To se odnosi na èinjenicu da se stalno a¾urira va¾eæim propisima. Osim toga, prikazuje drugu vrstu alata za informacije i praksu te on-line prodaju.

pretplataPlaæajuæi mjeseènu pretplatu za softversku imovinu, mo¾ete dobiti ne samo pristup izvornim i naprednim znaèajkama, veæ i tehnièku podr¹ku koja vam omoguæuje rje¹avanje tekuæih problema i implementaciju rje¹enja prilagoðenih odreðenom podruèju i instituciji. Zahvaljujuæi takvim postupcima, program Comarch ERP Optima ne samo da olak¹ava i pobolj¹ava funkcioniranje pojedinih odjela i cjelokupne tvrtke, veæ je i koristan na nizak naèin kako bi poveæao svoje uspjehe.

demoPrije kupnje Comarch ERP Optima programa, moguæe je iskoristiti 30-dnevnu online demo verziju ili isto iz 60-dnevnog offline demo-a. To je posljednje posebno va¾no jer æe zahvaljujuæi tome u datoj robnoj marki djelovati sna¾na odluka, odnosno takav softver. Mnogi poduzetnici veæ su vjerovali programu Comarch ERP Optima. Sada ima vi¹e od 60.000 tvrtki iz mnogih podruèja, ¹to je informacija o softveru visoke klase. Prema istra¾ivanjima provedenim meðu poduzetnicima, èak 93% ljudi koji su imali Comarch softver bili su zadovoljni njime.