Ruena membranska crpka

Membranska pumpa nije ni¹ta novo kao tradicionalna pozitivna pumpa, u kojoj je va¾no radno tijelo gumena ili plastièna membrana koju izvlaèi posebna poluga. Membranske crpke najèe¹æe se pokreæu komprimiranim zrakom ili tekuæinom. Izrada ovih alata nastaje od trenutka opskrbe jedne od membrana komprimiranim zrakom ili tekuæinom. Sve membrane su meðusobno povezane zajednièkom osi. Svaka dijafragma koja dovodi napajanje automatski gradi drugu dijafragmu u kuænom smjeru, koja zatim usisava medij. Sljedeæi ciklus rada crpke dijafragme ponavlja se svaki put s promjenom smjera rada.

Za ¹to je pumpa?Membranska pumpa je iznimno detaljna i najva¾nija, vrlo korisna otopina crpki, koja se uglavnom koristi za pumpanje vrlo razlièitih sredina, a zatim i kemijski agresivnih i medija visoke gustoæe takoðer velike viskoznosti. Moderna pneumatska membranska pumpa mo¾e stvoriti su¹enje zbog èinjenice da je sposobna za vrlo vrijedne samousisne strane.

https://neoproduct.eu/hr/money-amulet-jedinstveni-nacin-bogatstva-i-privlacenja-srece/Money Amulet Jedinstveni način bogatstva i privlačenja sreće

primjenaMembranska pumpa je prona¹la vrlo bogatu primjenu, osobito u obradi vode. Idealno se dodaje za pumpanje flokulanata, kemikalija, sedimenata i suspendiranih krutina. Membranske pumpe su otporne na djelovanje klorovodiène kiseline, ¾eljeza i klorida, zbog èega su u dana¹nje vrijeme otkrili toliko razlièitih primjena. Pumpe ove metode vrlo èesto se dobivaju iu industriji boja i tiska. Od nedavno se membranska crpka koristi vi¹e u sanitarnim primjenama iu strojarstvu.