Raeunalo kartica djeeji vrtiae chomikuj

Njegova ponuda ukljuèuje samo bogate i tehnolo¹ki sna¾ne ureðaje, ukljuèujuæi atex usisivaèe, ili sredi¹nje industrijske usisivaèe proizvedene u skladu s atex pravilom. Osiguravanje sigurnosti u redoslijedu rada, za¹tita polo¾aja i funkcionalnost usluge su ovdje na va¾nom mjestu. Najbolji uèinak usisavanja i filtracije ostvaren je zahvaljujuæi kori¹tenju izvrsnih sastojaka, tehnièki pobolj¹avajuæi oblik i konstantan rast kao tehnike: filtracija, vakuum i èi¹æenje filtera.

U velikom asortimanu u Poljskoj naæi æete ne samo male industrijske usisivaèe, veæ i profesionalne strojeve za èips i tekuæine, kao i agregate tipa S, koji su kombinacija industrijskih usisivaèa i vakuumskih transportnih strojeva.

Usisavanje pra¹ine, usisavanje, vakuumsko proèi¹æavanje i vakuumski transport, odr¾avanje usisnih agregata s mjerama od 3 do 300 kW, s planom filtracije neke velièine i ljudima koji posjeæuju elemente koji distribuiraju pra¹inu.

Stacionarne usisne jedinice usisavaju sve neèistoæe kroz ugraðene vakuumske instalacije i pohranjuju ih u druge posude ili transportne ureðaje. Aspekti masovne proizvodnje vezani su uz pojedinaèna pitanja.

Pioniri smo u razvoju inovativnih mobilnih usisnih jedinica. Agregati se takoðer primjenjuju na prikolicama ili kamionima i predstavljaju optimalni ureðaj za obavljanje poslova za poduzeæa koja pru¾aju usluge èi¹æenja proizvodnih pogona. Ova jela se konzumiraju kada se usisava znaèajna kolièina suhog materijala iz debelih prostora. Provedene su prema ADR-u s eksplozivnom za¹titom prema ATEX-u.

Ukljuèeni smo u projektiranje, izradu, sastavljanje alata i konstrukcija za otpra¹ivanje. Proizvodimo postrojenja za otpra¹ivanje strojeva, sklopova ureðaja i zgrada u svim granama industrije. Takoðer planiramo i izvodimo instalacije za eksplozivnu pra¹inu.