Rad na prevodenju

Postoje neke vrlo va¾ne razlike izmeðu tumaèenja i prevoðenja. Va¾an meðu njima je vrijeme samog prijevoda. Koliko brzo tumaèite tumaèenje zavr¹ava posebno danas tijekom obavljanja nekih razgovora. Tumaèenje mo¾e biti instalirano ne samo osobno, veæ i putem Interneta ili redovnog telefona.

Pisani prijevodi obièno zavr¹avaju nekoliko sati nakon ¹to je tekst izraðen. U pisanim prijevodima prevoditelji imaju priliku temeljito se upoznati s mnogim dobrim materijalima, zahvaljujuæi kojima je odluènost va¾nija. U ovom novom sluèaju prevoditelji takoðer imaju priliku konzultirati mnoge struène struènjake, zahvaljujuæi kojima æe status prijevoda dokumenta biti sve va¾niji.

Druga razlika izmeðu verbalnih i pisanih prijevoda je koliko je toèna za pogaðanje. Tumaèi stalno nastoje biti ¹to je moguæe va¾niji, ali u mnogim iznimkama je toliko kompliciran i nije lako pripremljen. Problemi nastaju osobito kada se izvode vruæi utjecaji i treba izostaviti mnoge èimbenike koji zaista imaju izniman znaèaj. U uspjehu pisanih prijevoda situacija je sasvim drugaèija. Ovdje prevoditelji ¾ele puno toènosti, jer su ljudi koji su vidljivi za prevoðenje tekstova zapravo jako dobro vrijeme za razmi¹ljanje o svakoj rijeèi i misli.

Velika razlika mo¾e se naæi iu likvidnosti tijekom na¹eg prevoðenja. Tumaèi obièno imaju mnogo dobrog poznavanja izvornog i ciljnog jezika, tako da sada mogu prevesti u oba smjera, bez ikakve pomoæi. Dobar tumaè treba obilje¾iti vrlo profitabilnim znanjem zbog èinjenice da je njihova umjetnost iznimno iscrpljujuæa i stvarno igra posebno va¾no pitanje. U sluèaju pisanih prijevoda, pojedinaèni prevoditelji su va¾ni za prevoðenje samo u istom smjeru, tako da ne moraju biti teèni u dva razlièita jezika. Meðutim, va¾no je pru¾ati usluge na vrlo ¹irokoj razini, pa je vrijedno dobro upoznati oba jezika, kao i kulturu odreðenog podruèja i odgovarajuæa jezièna pravila. Zahvaljujuæi ovoj vje¹tini, bit æe sna¾no ponuditi svojim klijentima profesionalni utjecaj na mnogo vrijedne razine, i naravno, to znaèi mnogo veæu zaradu.

Takoðer je va¾no napomenuti da se jezici pojedinih zemalja stalno mijenjaju, izmeðu ostalog, jer svaki profesionalni prevoditelj treba pratiti najnovije jeziène trendove u odreðenoj zemlji.