Propis o profesiji psihologa

U moderno doba, profesija psihologa je od izuzetne va¾nosti. Jednom nam je posjet psihologu bio vrlo sramotan, kao i èinjenica da smo se skrivali od drugih. Trenutno je dru¹tvo izuzetno svjesno pomoæi koju psiholog donosi. Sada¹nja vrijednost ljudi koji pristanu na savjetovanje s posljednjim struènjakom mije¹aju se. I ne znaju svi ¹to psiholog radi. Na¾alost, do sada se ova struka jo¹ uvijek mije¹ala s drugim zanimanjima, jer mentalno zdravlje ljudi koriste mnogi struènjaci, kao ¹to je psihijatar ili terapeut. Dakle, ¹to razlikuje profesiju psihologa od novih zanimanja?

Stvaranje ove profesije prvenstveno ovisi o va¾nosti psiholo¹kih usluga, osobito psiholo¹ke procjene, prosuðivanja i davanja mi¹ljenja te pru¾anja psiholo¹kih savjeta. Da bi mogao postati psiholog, prvo treba steæi magisterij iz psihologije, zavr¹iti pripravnièki sta¾ i biti psiholog Regionalne komore psihologa.Psiholog je profesija javnog povjerenja, koja od osobe koja interpretira ovu profesiju zahtijeva profesionalizam, ali i besprijekoran karakter, ¹to æe rezultirati ispunjenjem posla u skladu sa sadr¾ajem profesionalne etike. Psiholog je osoba koja je usmjerena na pru¾anje usluga i pru¾anje podr¹ke ljudima koji ga sanjaju u odreðenom trenutku. Dru¹tvo vjeruje ljudima koji izazivaju povjerenje javnosti. Stoga bi i ti ljudi trebali biti oprezni, jer jedino na njima ovisi zdravlje i trajanje sekundarnih ¾ena.Psiholog je takoðer slobodna profesija, koju karakteriziraju visoke kvalifikacije i vje¹tine te ukljuèenost u pisanu aktivnost.Mi, obièni ljudi, èesto identificiramo psihologa s psihijatrom. Doista, ljudi koji prave ove igre praktièki igraju isto, ali zapamtite da postoje sasvim razlièite kompetencije. Va¾no je sjetiti se èinjenice da psihijatar stalno suraðuje s psihologom, ¹to je vjerojatno uzrok zbunjenosti tih profesija javnog povjerenja od strane drugih ljudi.