Primitka fiskalnih elemenata

Prodaja blagajni i fiskalnih pisaèa s elektronskom kopijom postaje sve vi¹e poznata, ¹to znaèi da se potra¾nja za ovim standardom vlade poveæava. Piæe iz va¾nih faktora blagajne je, dakle, naèin na koji se sprema kopija fiskalnih raèuna. Tada se sjeæa, jer je u skladu s propisima obvezno èuvanje raèuna trajalo pet godina. Iako su vrlo popularni naèini spremanja kopije dati na tradicionalnom papirnatom valjku, novi alati veæ dopu¹taju elektronièke zapise. Je li zaista vrijedno kladiti se na iznos ili fiskalni pisaè s unosom na elektronski nosaè podataka?

Obveza èuvanja kopija fiskalnih raèuna i jednostavnih naèinaSvaki poduzetnik koji radove preda blagajni prisiljen je èuvati kopiju fiskalnih raèuna pet godina, a ta dr¾ava dolazi od kraja godine u kojoj je pro¹ao rok plaæanja. Tijekom fiskalne kontrole mo¾e se provjeriti je li porezni obveznik ispravno èuvao sigurnosne kopije, jer prije isteka roka od pet godina revizor mo¾e zatra¾iti presliku potvrda u bilo kojem trenutku koji on odredi. U vezi s tim, blagajna je vrlo velika. Trenutno su vidljivi fiskalni ureðaji koji èuvaju kopije financijskih raèuna u mre¾noj organizaciji ili u bijeloj roli.

Tradicionalni oblik snimanjaU sluèaju klasiènog naèina snimanja, citati su citirani na roli papira. Temeljem posljednjeg, na nekim rolnama ispisuju se izvorni raèuni, koji se dodjeljuju kupcima nakon kupnje, dok se na drugoj roli dobivaju kopije tih pisama. Nakon pohranjivanja svitka u ukupne iznose, treba ga izvaditi i prenijeti u arhivu tvrtke.

Elektronska kopijaU sluèaju modernih blagajni i fiskalnih pisaèa imamo mehanizam sa samo jednim valjkom papira i elektronièkom kopijom raèuna, zahvaljujuæi kojoj se kopije raèuna usmjeravaju u situaciju elektronièkih podataka na karti memorije. Kapacitet takve karte je nevjerojatan i dovoljan je za cijelo razdoblje kori¹tenja blagajne.

Koristi koje proizlaze iz uporabe elektriènih blagajniBlagajne s elektronskom kopijom fiskalnih raèuna mnogo su pristupaènije u ¾ivotu, jer nema potrebe za zamjenom role papira. Osim toga, ovi ureðaji su mnogo lak¹i, jer imaju samo vlastiti mehanizam za ispis i jedini valjak. To su, dakle, izrazito mobilne blagajne, o èemu svjedoèi i mobilna blagajna postnet.Odlaganje ureðaja na ovaj tip, problem pohranjivanja cijele hrpe papira s kopijom raèuna nestaje. Osim toga, ne morate se bojati da æete ih izgubiti, jer neæe izblijedjeti niti se slomiti kada je èesto te¹ko pronaæi tradicionalne role papira. Nema vi¹e stresa tijekom fiskalne kontrole u uspjehu nedostatka èitljivosti kod kontrolora koji je vratio raèune na rolu papira. Ove vrste blagajne omoguæuju vam stvaranje neogranièenog broja sigurnosnih kopija. Ove informacije mogu biti va¾ne i mogu se arhivirati na razlièitim nosaèima podataka, zahvaljujuæi kojima se poveæava sigurnosna situacija.