Pravila blagajne

Danas mnogi Poljaci rade u inozemstvu pa mi trebaju dokumenti prevedeni na engleski. A mnoge na¹e tvrtke koje djeluju u meðunarodnom okru¾enju ¾ele da kandidati predstave svoj ¾ivotopis na stranom jeziku, najèe¹æe na engleskom jeziku. U Poljskoj gotovo nitko od kandidata za èitanje sada¹njih struèno prevedenih dokumenata za zapo¹ljavanje. Zato je va¾no povjeriti ¾ivotopis struènjaku.

Najèe¹æe u Poljskoj sami pi¹emo ¾ivotopis ili popratno pismo, rijetko koristimo tu ulogu specijaliziranu za ljudske resurse. U meðuvremenu, to je obièno nedostatak koji poku¹ava izgubiti potencijalni posao. Iako znamo engleski u komunikativnom stanju, ne bavimo se profesionalnim, specijalistièkim rjeènikom koji se èesto pojavljuje u tekstovima za zapo¹ljavanje. Iako dajemo da pi¹emo dobro, fraze koje koristimo za izvorni govornik zvuèe lo¹e, umjetno, odmah dodaje pogre¹no prevedenom tekstu, jer osoba s odreðenim jezikom od roðenja doista nije ni¹ta rekla. Posljednja bi trebala imati sliènu lingvistièku, gramatièku ili stilsku sintaksu.Vrlo je te¹ko obaviti razinu jeziène vje¹tine, dopu¹tajuæi besplatno pisanje savr¹enog ¾ivotopisa u stranom stilu. Poslodavci potvrðuju da su njihovi tekstovi na engleskom jeziku sve pogre¹ke u pisanju, pravopisne pogre¹ke, gramatièke gre¹ke, preno¹enje poljskih reèeniènih struktura u tekst. Naravno, za Poljaka takav æe ¾ivotopis biti jasan, jer znanost, poput nas na poljskom, ali izvorni Englez mo¾e uzrokovati probleme. To, naravno, pogor¹ava va¹u kvalitetu u procesu zapo¹ljavanja i ponekad èak predstavlja i va¹ vlastiti neuspjeh.Posebnu sramotu uzrokuju pogre¹ke u ¾ivotopisu ako smo u jeziènu skupinu u¹li u napredno uèenje jezika. Pola siroma¹tva, ako odreðeni jezik nije potreban za odreðeni posao u stalnom radu. ©to je jo¹ gore, ako postoji bilo koji od bitnih zahtjeva za zaposlenje na odreðenom polo¾aju, ne¹to ¹to æemo svakodnevno zaustaviti na jednostavan naèin. Tada æe nedostaci u ¾ivotopisu sigurno biti diskvalificirani. Tada vrijedi ulagati u poseban prijevod ¾ivotopisa.

izvor: