Opasnost od eksplozije i po ara

Mo¾e doæi do eksplozije samo u sadr¾aju eksploziva, tj. Sadr¾i plinove, pare ili pra¹inu. A to je norma u kemijskim poduzeæima, tenkovima, rafinerijama, elektranama, lakirnicama, kemijskim postrojenjima, tvornicama cementa i mnogo novih, gdje postoje pra¹ine ili proizvodi u prahu.

Buduæi da se u mnogim zemljama Europske unije dugi niz godina sigurnosni propisi meðusobno znaèajno dijele i da postoji velika prepreka za promjenu robe, odluèeno je da se uskladi uvoðenjem na ureðaje koji se igraju u ugro¾enim zonama tzv. ATEX oznake.

©to su ATEX oznake?Pod ovom tvrtkom su detaljni zahtjevi, opisani u pravnom aktu Europske unije, koji moraju zadovoljiti sve proizvode, namijenjene za davanje u podruèjima pod rizikom od eksplozije. Zahtjevi koji nisu shvaæeni ovim pravilima mogu se interno regulirati u odreðenim dr¾avama èlanicama EU-a, ne mogu, ali ne mogu biti nespojivi s dijelovima EU-a i ne mogu pogor¹ati zahtjeve.Svaki ureðaj namijenjen djelovanju u potencijalno eksplozivnim sredinama mora imati oznaku u skladu s propisom uvedenim u direktivu. Ove oznake uzrokuju niz simbola koji definiraju razlièite obvezne parametre za te ureðaje. I da:Postavljanjem CE oznake na proizvod proizvoðaè izjavljuje da ovaj materijal ispunjava bitne zahtjeve direktive.Prostori u kojima postoji opasnost od eksplozije podijeljeni su u opasne zone. Oznaèavanje zone opasnosti takoðer upuæuje na prirodu prijetnje, kao i na njezinu snagu:- plinska i tekuæa zona kao i njihove pare oznaèene su slovom G- zona zapaljive pra¹ine - slovo D.Zatim su eksplozivne naprave pu¹tene u dvije skupine:- obitelj Nasuprot tome, ovi ureðaji se stavljaju u robota u rudnicima,- grupa II su alati namijenjeni stvarima na prostoru u pozadini plinova, tekuæina ili pra¹ine koji prijeti eksploziji.Sljedeæa klasifikacija odreðuje stupanj nepropusnosti kuæi¹ta alata i otpornosti na udar.Rezultat je poseban temperaturni razred, tj. Maksimalna temperatura povr¹ine na kojoj ureðaj mo¾e raditi.Koje su prednosti kori¹tenja ATEX znaka:- osiguranje sigurnosti u proizvodnim djelatnostima,- smanjenje ekonomskih gubitaka uzrokovanih moguæim prijetnjama ili propustima,- smanjenje vremena zastoja na poslu,- osiguravanje potrebne kvalitete ureðaja.