Opasna zona pm

U okolinama u kojima mo¾e doæi do opasnosti od plina, magle ili zapaljivih para, moramo koristiti ventilatore otporne na eksplozije èija se kvaliteta potvrðuje ne samo ugledom proizvoðaèa, veæ i oznakom "EX". Ovaj simbol oznaèava vrstu tzv otporan na eksploziju. Ureðaj s takvim oznaèavanjem zadovoljava sva pravila ATEX direktive, no suradnja s osnovama zapisanim u njoj sada je zahtjev za proizvoðaèe ove vrste opreme. Obveza je projektanta usisne instalacije oznaèiti zonu opasnosti od eksplozije i odabir opreme koja odgovara prostoriji, kako u pogledu aktivnosti koja se provodi, tako iu pogledu snage.

Svaka prodavaonica, bez smisla za kampanju, ne bi trebala biti opremljena najatraktivnijom opremom potrebnom za redoviti rad, veæ i odgovarajuæim instalacijama za vaðenje koje æe voditi brigu o sigurnosti i zdravlju zaposlenika. Industrijski ventilatori dizajnirani su za potrebe ove vrste zgrada, koje karakteriziraju izvrsna kvaliteta i trajnost tema koje se u njima koriste.

Mo¾emo susresti druge vrste poèev¹i od univerzalnih industrijskih, radijalnih ventilatora, kao i strojeva za profesionalnu primjenu, ukljuèujuæi èak i modele za kuhinjske nape i razne vrste opreme oznaèene "EX" za zgrade gdje postoji opasnost od oneèi¹æenja zraka zapaljivi plinovi. Igra u ponudi takoðer ukljuèuje mobilne skele, pa èak i vakuumske stanice.

Drugi tip su aksijalni zidni i kanalski ventilatori, i jo¹ uvijek modeli koji su podaci za monta¾u na krov zgrade. Strojevi se odlikuju znatno lak¹im performansama i kvalitetom komponenti koje se koriste u radu.

Veæi sustavi izmjene zraka u komercijalnim, industrijskim, uslu¾nim, gastronomskim i novim toèkama temelje se na redoslijedu odabira ventilacijskih jedinica vlage i stanja oneèi¹æenja zraka iz kuæe.