Obvezu vodenja evidencije radnog vremena

Svaki poduzetnik u izradi primjenjivog raèunovodstvenog akta du¾an je voditi evidenciju o imovini dru¹tva. Takva registracija je registracija stalnih sredstava.

Stalna sredstva tvrtke su: zemlji¹te, pravo trajnog u¾ivanja zemlji¹ta, kuæe i objekti, strojevi, prijevozna sredstva, namje¹taj i drugi ureðaji èija cijena u razdoblju kupnje prelazi 3 000 PLN i treba suvlasni¹tvo ili vlasni¹tvo poreznog obveznika ili dru¹tva. Obveza upisa imovine u registar stalnih sredstava odvija se u svibnju, u kojoj je kupljena.

Evidencija stalnih sredstava mo¾e ¾ivjeti na poziciji kupljenoj na oglasnim ploèama, na tiskanim karticama s odgovarajuæim raèunalnim stupcima, na ruèno izraðenim karticama s izvuèenim stolovima ili u bilje¾nicama bez odgovarajuæih tablica, ali unosi moraju brojati sve potrebne podatke za registraciju. Uvjet je ruèno ispuniti dokument u imenu.

Stalna sredstva evidentiraju se na temelju dokumenata koji imaju poèetnu vrijednost uplaæenih sredstava. Tablica za registraciju stalnih sredstava treba imati: redni broj, datum kupnje i pu¹tanje u potro¹nju, podatke koji potvrðuju kupnju, opis osnovnog sredstva, simbol Klasifikacije osnovnih sredstava, poèetnu cijenu, stopu amortizacije (ovisno o godinama kori¹tenja, iznos amortizacije, a¾uriranje poèetna vrijednost, iznos otpisa amortizacije i datum kasacije s moguæno¹æu pripreme. U prodajnom uspjehu mjere unesite datum prodaje, ako je osnovno sredstvo uni¹teno, prilo¾ite izvje¹æe o likvidaciji. Kada se spominje mjerodavno pravo, dru¹tvo mora èuvati sve dokumente koji potvrðuju stjecanje stalnih sredstava.