Obiteljska analiza na engleskom jeziku

Svake godine, tisuæe brakova imaju pravo na rastanak, èak i bez poku¹aja spa¹avanja odnosa. Kada odustanemo, da nas vi¹e ni¹ta ne povezuje, biramo prikladno rje¹enje, a to je razvod sporazumom stranaka. Sve se mo¾e uèiniti i za pola sata, sadr¾aj je neovisniji i mo¾emo se vratiti u optjecaj. Veæina razvoda dolazi na lice, èiji brak ima manje od pet godina sta¾iranja. Problem je posljednji koji se ne bavi svakodnevnim ¾ivotom koji moramo dijeliti s drugom osobom. Trebamo se uvijek sastajati u dijelu puta, razraðujuæi kompromis koji je koristan u svakom pogledu.Da li rastuæi problemi u dr¾avi moraju dovesti do razvoda? Naravno da ne. Savjetovanje o vjenèanju je polje u kojem mo¾emo naæi pomoæ i mnogo reakcija na pitanja koja nas muèe. Tijekom posjeta, terapeut igra ulogu posrednika koji æe nam pokazati kako razgovarati, osmisliti i uvesti borbu za ono ¹to nas povezuje. Najèe¹æi razlog na¹ih neuspjeha su komunikacijski problemi koji uzimaju u obzir razlièite potrebe partnera u seksualnim prièama, rasipanje novca i poduèavanje djece. Postoji mjesto bez mjesta i èinjenica da obièno ne znamo dobro poznatu novu polovicu. U tom sluèaju provodimo inkompatibilnosti.Ili ranije, nismo primijetili odreðena pona¹anja koja nas danas ometaju i koja su frustrirajuæa, ili su do¹la tijekom potpuno prirodnog dru¾enja. Kao ljudi, i dalje se mijenjamo i karakteriziramo i podlo¾ni smo tom mehanizmu, a ponekad se na¹e srce partneru jednostavno mijenja u rezultat izgubljenog povjerenja. U Poljskoj, na¾alost, jo¹ uvijek postoje stereotipi koji ka¾u da je terapija vjenèanja sramota i dodatak drugoj, ali ne mo¾emo si pomoæi. Postoji lo¹ krug, koji èesto stvara poznati cilj u sobi za razvod.