Nema snage na nebu

Vrlo èesto kada kupovina ide u drugu vrstu trgovaèkih centara, ljudi se pretpostavljaju prije svega o tome ¹to je potrebno za kupnju. I mo¾e se dogoditi i da æe, kao ¹to æe sada biti na putu, planovi biti osujeæeni iznenadnim nedostatkom elektriène energije. U ovom trenutku, kad cijela trgovina odjednom padne u noæi, a ne zbog nestanka struje. Vi¹e zato ¹to to zapravo ne predviða kako doæi do takve stvari. Èesto, osvjetljenje mo¾e iæi potpuno neoèekivano, a onda je bitno da ljudi koji se vide u objektu mogu izaæi.

Tada je velika, ako doðe do razloga, da u suprotnim srcima i trgovaèkim galerijama funkcioniranje praktièki svega ovisi o pristupu tom izvoru moæi. Takve toèke ponekad su otvorene do kasno u noæ, a kad nestane struje nakon mraka, neæete primijetiti njezin nedostatak. U okusu iznenada pada u noæ, mu¹karci mogu izazvati paniku i srednji osjeæaj kod mu¹karaca. Va¾no je, dakle, da u svim objektima nalazimo svjetiljke za rasvjetu u nu¾di, kada i jedna rasvjeta u nu¾di.

Meðutim, takoðer imajte na umu da æe postojanje takvog svjetla biti potrebno u mnogo te¾im situacijama. Govorim o moguænosti po¾ara na trgu. Da bi se mogla izvuæi iz zgrade, takva rasvjeta ¾eljela bi biti uèinkovita i spremna za ukljuèivanje u bilo koje vrijeme. Zbog nedavnih razloga zbog kojih u druge predmete mo¾e doæi do zapaljivih materijala, iznimno je va¾no da takva rasvjeta vodi do rje¹enja za evakuaciju na najmanji moguæi naèin.

Zahvaljujuæi tome, svi oni koji su se okupili u trgovaèkom srcu ili u vlastitom objektu moæi æe ostaviti svoje polo¾aje u takvom sustavu na vrijeme da nitko neæe biti povrijeðen. Posljednji æe biti osobito moguæ kada se, zajedno s konstrukcijom rasvjete u nu¾di, pojave piktogrami koji pokazuju u kojem smjeru treba iæi prema naprijed.