Nacionalna sigurnost

Dobri radni uvjeti stvaraju opasnost od eksplozije koja ima vrlo znaèajnu opasnost za ljudsko zdravlje i ¾ivot. Kako bi se smanjio rizik od stra¹ne nesreæe, Europska unija se ukljuèila u postojanje direktive o za¹titi od eksplozija 30. lipnja 2003. godine. U nastavku æemo predstaviti & nbsp; atex studije sluèaja.

https://ecuproduct.com/hr/black-mask-velika-maska-koja-uklanja-mitesere-i-krhotine-lica/

©to je toèno atex?Pod tajanstveno zvuènim konceptom ATEX-a iz atmosfere francuskog jezika Ecplosible, postoje dvije izuzetno skupe direktive EU koje se bave za¹titom od eksplozije. Od toga, postoji isto pravilo 94/9 / EC - ATEX 100a, koje se bavi zahtjevima za opremu za marketing koja æe kontrolirati, za¹tititi i upravljati, koja se skriva u vanjskoj uporabi potencijalno eksplozivne atmosfere, kao i ustanove i metode za¹tite uz upotrebu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi.

Proizvoðaè, objavljivanjem oznake CE na materijalu, izjavljuje da taj uèinak ispunjava sve zahtjeve primjenjivih direktiva, drugim rijeèima novo rje¹enje. U planu da se utvrdi ispunjava li odreðeni proizvod zahtjeve direktiva novog rje¹enja, na njemu se mo¾e ispisati i oznaka CE, a daje se ocjena sukladnosti. Direktive novih rje¹enja reguliraju opasnosti koje proizvoðaè mora pronaæi i rije¹iti ih prije uvoðenja proizvoda na tr¾i¹te.

Druga direktiva 1999/92 / EC - ATEX 137 izuzetno je karakteristièna za zaposlenike postrojenja, u kojima mogu susresti potencijalno eksplozivnu atmosferu. Njezine misli su pomagaèi povjerenja i zdravlja svake ¾ene koja radi i nalazi se u odreðenim zonama.

Za koga su treninzi atex?ATEX trening se kombinira s dokazima o eksploziji i ATEX. One su namijenjene osobama koje se nalaze u podruèjima opasnosti od eksplozije, ukljuèujuæi rukovodeæe osoblje, tehnièko osoblje i odrasle ¾ene za sigurnost i higijenu uloge u obrascu. Provoðenje vje¾be je nu¾an razlog za postizanje, u sredi¹njem djelokrugu, preporuka standarda PN-EN 60079-17 koje se odnose na zahtjeve za kompetentno¹æu osoblja u Ex zonama. Treba napomenuti da ATEX obuka nije zamjena za trening s va¾nom pomoæi koja se mora obaviti odvojeno, tada bi trebali odabrati usluge velike tvrtke koja koristi sveobuhvatni paket obuke.