Kanali za ventilaciju bazena

U kuæama s visokom pra¹njavo¹æu imao sam boje za prah, drvene piljevine, veliku opasnost od eksplozije. Tako se u svim industrijskim poduzeæima koriste postrojenja koja su u skladu s naèelom atex (atex instalacije koja se koriste za uklanjanje neèistoæa iz prostorija zaposlenika i atmosfere. & Nbsp;Takve bi instalacije trebale biti jednako sigurne instalacije, tj. Trebale bi se koristiti u izgradnji samonosivih ruku, odojki i nape, koji se nalaze u ugro¾enim podruèjima.Treba se sjetiti èistoæe, koristiti industrijske usisivaèe, koji skidaju nakupljenu pra¹inu s tla, sustavno èiste instalaciju i ne donose unutra¹njost velike kolièine oneèi¹æenja.Sustav za usisavanje pra¹ine treba biti uzemljen, ne organizirati elektrostatièki naboj sam po sebi, ¹to æe vjerojatno dovesti do iskrenja, a zatim do eksplozije. Cijevni kanali moraju biti izraðeni s debljinom stijenke od 2 ili 3 mm, ne bi ih trebalo erodirati.Ventilatori i filteri koji se koriste u takvim instalacijama su otporni na eksploziju i smatraju se uèinkovitom za¹titom od & nbsp;Najlak¹e je ugraditi u sustave za odsisavanje pra¹ine, iskre i sustave za ga¹enje po¾ara, jer se na poèetku na ovaj naèin sprjeèava buduæa eksplozija. Sve to treba biti dosljedno i konzistentno s informacijama atex. Takoðer, postavljene su i brane koje su otporne na po¾arne prijelaze kroz instalaciju, va¾ne zaklopke i samoèisteæe sustave za visoki intenzitet graðevinske pra¹ine.Takve prostorije, unatoè tolikim za¹titama, jo¹ uvijek su prostorije velike opasnosti, iako ispunjavaju sve standarde, u skladu su s propisanim smjernicama, treba biti ¹to manje gostiju, a onda samo oni koji rade u takvim prostorijama.Po¹tivanje svih standarda i temelja najva¾nija je stvar, a uklanjanje uzroka moguæeg izbijanja je prioritet.Sav namje¹taj i ureðaji obuhvaæeni atex direktivom imaju svoje omiljene oznake i certifikate izdane u pozadini rada ureðaja.Strojevi, instalacije opreme obuhvaæene navedenom direktivom, podijeljene su u dvije skupine:sjedeæi u rudniku,formiranje u sljedeæim znaèenjima.Ova posebno va¾na informacija ¹titi sva poduzeæa.