Industrijski ivaaei strojevi silesia

Industrija te¹ka i slaba potreba za èitanjem strojeva. Strojevi mogu biti originalni, ali moraju biti jedna zajednièka strana. Moraju imati dokument i inicirati ga Ured za tehnièku inspekciju radi èitanja. Ova dva zahtjeva su apsolutno neophodna.©to uèiniti ako se certifikacija stroja ne dogodi onako kako je postignuta, na primjer zbog starosti stroja (stvorena je godinama jer takvih uvjeta nije bilo, ili nam prodavatelj nije dao odgovarajuæi certifikat?

Ako nemamo certifikat, mo¾emo ga vratiti stroju. U tu svrhu morate pronaæi tvrtku koja planira pravo na izdavanje certifikata. Certifikaciji stroja prethodi dosljedna analiza dijagrama koje imamo. Predstavljaju trenutne elektriène, konstrukcijske, pneumatske i hidraulièke modele koje trebamo uzeti s popratnom dokumentacijom. Da nemamo takvu dokumentaciju, bilo je zaposliti certificiranu tvrtku, koja æe stvoriti sheme (samo jedna, reprodukcija projekata æe biti stra¹no skupa, a ako ikad kupimo stroj bez shema, pa razmislimo dvaput. Nakon analize dokumentacije, ako nema prepreka, provodi se certifikacija.Certifikacija strojeva je samo prvi korak na 100% sigurnom stroju. Nakon certifikacije, predla¾e da pozove Ured za tehnièku inspekciju na inspekciju. Ako Ured tehnièke inspekcije dopu¹ta, mo¾emo dopustiti zaposlenicima da rade na stroju. Meðutim, ako ¾elimo jamèiti da je poljski stroj ispravno siguran, predla¾em da obavite reviziju minimalnih ili bitnih zahtjeva.Certifikacija strojeva, kao i revizije malih zahtjeva i revizija bitnih zahtjeva su, dakle, smjer aktivnosti, èesto pojedinaèni i to jedno ime. Prilikom revizije malih zahtjeva ili bitnih zahtjeva, zavr¹ava se sliènim kontrolama kao kad radite na certifikaciji. Ispitani su svi dijagrami i dokumentacija proizvoðaèa, te se tra¾e upute i rje¹enja za jamstvo sigurnosti. Mnoge tvrtke primjenjuju na takav naèin da, ako u nama uoèe neke nedostatke ili nedostatke, same predla¾u promjene i promjene u cilju pobolj¹anja zdravlja i sigurnosti.