Frizerski salon i blagajna 2016 t

flexa new

Godina 2015. donijela je promjene za lijeènike koji provode ekonomsku kampanju. Od 1. o¾ujka pro¹le godine u svakom su kabinetu postojale blagajne elzab mini e. Lijeènici koji su se smjestili s pacijentima bili su obvezni evidentirati sve prihode pomoæu ovog ureðaja. Unatoè prosvjedima medicinskih krugova, uredba ministra u povijesti blagajni odobrena je u stanu.

®alili su se da bi kuæni posjeti bili nemoguæi, a umirovljeni lijeènici oslobodili bi se znanja o poslu, na poèetku pote¹koæa s blagajnom. Pokazalo se da su pritu¾be pogre¹ne. Blagajnici u na¹oj ponudi imaju i male, mobilne ureðaje kada je puna namijenjena gastronomiji i trgovini. Ne mo¾ete prihvatiti izjavu da je usluga blagajne komplicirana. Primjer samo mo¾e biti medicinska pomoæ. Lijeènik koji pru¾a usluge spa¹avanja ¾ivota dovoljno je da ima 2 ili 3 mjesta programirana na blagajni. Dodatna je du¾nost tiskati dnevna i mjeseèna izvje¹æa. Osim toga, jednom u dvije godine, pregled u blagajni mora obaviti ovla¹teni servisni tehnièar.

Prema va¾eæem zakonu ministra financija, ne samo lijeènièke ordinacije bile su obvezne uvesti registarske blagajne, a za sljedeæe struène dijelove koji èine ove alate od pro¹le godine, nema smisla za iznos prometa, izmeðu ostalog:- odvjetnici,- raèunovoðe,- automehanièari,- frizere,- kozmetièari.

Va¾eæa uredba istièe 31. prosinca 2016. godine. Da u 2017. svi poduzetnici prodaju i pru¾aju usluge pojedincimane vodite tvrtku. Kao ¹to Ministarstvo financija osigurava, postoji dobro rje¹enje za dionicu s fiksnim prostorom u trgovini i uslugama.

Pitanje je hoæe li u narednim godinama biti jednako va¾no uzeti i popust za kupnju blagajne. Trenutno stvara 700 PLN. Da se sve od nje koristi od nje, koja je u tom razdoblju instalirala blagajnu i uredno obavijestila porezni ured. Porezni ured ima 30 dana za razmatranje zahtjeva za povrat od 700 PLN. Ili æe to biti jaka upotreba tekuæe pomoæi u narednim godinama, objasnit æe kako æe Ministarstvo objaviti novi propis.