Enova opole

Softver Enova pripremila je grupa struènjaka. Najbolji dizajneri, programeri i testeri neumorno su godinama radili kako bi materijal doveli do savr¹enstva. Njihovo savr¹enstvo je ujedno i dugogodi¹nje blisko slaganje s klijentima, ¹to mo¾e biti dvadesetèetvoroèasovna podr¹ka sedam dana u tjednu. Svaki se kupac koristi pojedinaèno. Poznata i uska suradnja dopu¹tala je razvoj softvera na takav naèin da bi postao jo¹ ekonomièniji i praktièniji, tako da ne bi imao svoje na IT tr¾i¹tu.

Program Enova Kadry tudzie¿ P³ace je softver koji uèinkovito podr¾ava upravljanje dobrim kapitalom u tvrtki. On se nosi s uredima koji zapo¹ljavaju nekoliko do nekoliko tisuæa zaposlenih. Ovaj program mapira slo¾enu organizacijsku strukturu tvrtke s izvanrednom vje¹tinom i uèinkovito¹æu. Softver udovoljava svim zahtjevima poljskog zakona. I ako je potrebno evidentirati podatke o ljudskim resursima, izraèunati doprinose za socijalno osiguranje, poreze, plaæe ili naknade za bolovanje. Softver je namijenjen ¹irokom rasponu primatelja. Mogu se koristiti, inter alia, osobama odbora, raèunovodstvenim uredima, tvrtkama koje pru¾aju usluge s razine prebrojavanja poslova ili kadrovskim evidencijama, te zaposlenicima samoga odjela za ljudske resurse i obraèun plaæa.

Vrijedi povjerenja u tvrtku s dugogodi¹njim iskustvom. Odaberite softver Enova HR i plaæe za rast i bolje upravljanje na¹om tvrtkom. Program pru¾a pomoæ u pobolj¹anju procesa upravljanja ljudskim resursima, performansi sustava, minimiziranju rizika od pogre¹aka, automatizacije procesa, brzog i intuitivnog uvoda u opse¾ne informacije o zaposlenicima. Softver ¹tedi vrijeme rada HR odjela i podr¾ava ovu granu u te¹koæama svog prirodnog rada. Program jamèi punu suradnju sa svim sporazumima i zakonskim zahtjevima koji se odnose na sva podruèja na¹e zemlje.

Odaberite softver tvrtke Enova HR i platni spisak i predla¾ite da IT osoblje bude odgovorno 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Pomoæi æe vam instalirati, konfigurirati i pokrenuti softver, pripremiti raèunalni sustav tvrtke da radi s softverskim okru¾enjem.