Blagajna n

Upoznajemo se s blagajnama u bilo kojoj trgovini ili supermarketu - rijeèju, gdje se pretpostavlja maloprodaja. Meðutim od poèetka. ©to je onda fiskalna blagajna?

Blagajne, takoðer poznate i kao blagajne, nisu ni¹ta vi¹e od elektronièkog alata, zahvaljujuæi kojem mo¾emo vidjeti promet i iznos trgovinskog poreza i PDV-a koji se plaæa u maloprodaji. U svijetu postoje fiskalni ureðaji koji nemaju fiskalnu memoriju, a podaci o kupnji registrirani su u stranoj za¹tiæenoj memoriji.

Veæ u Poljskoj, blagajne su osmi¹ljene na fiskalni naèin s karakteristikama OTP-a (One Time Programming, koje su oznaèene jedinstvenim brojem u kojem se prodaja neto prodaje i poreza vr¹i na dan prodaje. Naravno, do posljednjeg se preporuèuje ukupan iznos poreza i bruto cijena.

Podjela blagajne.Zbog izgradnje blagajne, registri su dostupni za posebne blagajne elektronièkog registra (ECR, koje:- suraðivati s raèunalima;- fiskalni su pisaèi;- raèunalne blagajne;- POS / EPOS sustavi (prodajno mjesto / elektronièko prodajno mjesto;- to su terminali blagajne.

Sustavi koji se uzimaju u kolièinama takoðer se razlikuju po dva osnovna sustava:- autonomni sustavi (radni program blagajne i aplikacijski program nalaze se u blagajni, kao ¹to su: POS, ECR, cjelokupna PLU baza proizvoda, popis kodova, nazivi proizvoda dodijeljeni slovnim simbolima PTU poreznih stopa (Porez na artikle i pomoæ;- raèunalni sustavi (ovom iznosu nedostaje numerièka tipkovnica, ali fiskalni pisaè ima nekoliko gumba za ispis dnevnog fiskalnog izvje¹æa. Prodaja u modernoj blagajni proizvodi se pomoæu aplikacijskog programa koji se izvodi na raèunalu koje jo¹ uvijek kontrolira skup fiskalnih uputa.

firma