Atmosferska pra ina

U poduzeæu u kojem ¾ive pra¹ine, tekuæine, plinovi ili èak i zapaljive pare, a tamo nema zona koje bi mogle postojati u opasnosti od eksplozije, sveobuhvatni dokument pod nazivom procjena rizika od eksplozije trebao bi se pripremiti bez odgaðanja.Treba imati na umu da je obveza poslodavca usmjeravanje eksplozivnih zona.

Za prouèavanje paragrafa 37. 1. Uredba ministra za mentalne poslove i savjete od 7. lipnja 2010. u situaciji za¹tite od po¾ara zgrada, drugih graðevinskih objekata i podruèja (OJ.10.109.719, kako u zgradama kada i na susjedna podruèja na kojima se proizvode, skladi¹te, skladi¹te zapaljivi materijali ili gdje se mogu ispustiti smjese koje bi mogle uzrokovati eksploziju, procjena rizika od eksplozije zavr¹ava.U ovoj procjeni, apsolutno je potrebno naznaèiti prostorije koje su u opasnosti od eksplozije. U stanovima i na otvorenim prostorima moraju se odrediti odgovarajuæe zone eksplozije. Treba pripremiti grafièku dokumentaciju koja sadr¾i klasifikaciju i èimbenike koji mogu izazvati eksploziju.

Procjenu opasnosti od eksplozije treba utvrditi u skladu s primjenjivim europskim standardima, meðu kojima treba spomenuti sljedeæe:• PN-EN 1127-1: 2011 "Eksplozivne atmosfere. Spreèavanje eksplozije i za¹tita od eksplozije.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Eksplozivne atmosfere - Klasifikacija prostora - Plin eksplozivne atmosfere.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Eksplozivne atmosfere.Klasifikacija prostora. Atmosfere koje sadr¾e zapaljivu pra¹inu,• Tehnièki standard ST-IIG-0401: 2010 "Plinske mre¾e. Analiza i odabir zona opasnosti od eksplozije.• PN-EN 6079-10-14 "Eksplozivne atmosfere - Projektiranje, odabir i monta¾a elektriènih instalacija"• PN-EN 60079-20-1 "Eksplozivne atmosfere - Svojstva materijala u pogledu klasifikacije alkohola i para - Metode ispitivanja i tabelarni podaci"• PN-EN 50272-3: 2007 "Zahtjevi za sigurnost i upravljanje sekundarnim baterijama.,